کودک

فرزندتان بزرگ شده است و باید آمادگی رفتن به مدرسه را پیدا کند. در این بخش اطلاعات وسیعی در مورد انتخاب مدرسه مناسب، یادگیری، مهارت های تحصیلی، نظم و انضباط، حل مشکلات رفتاری و نقاط عطف رشد کودک آمده است.