آرمیتا

در نوشتار فارسی نام «آرمیتا» دارای تعاریف گوناگونی است. جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی یکی از تعاریف زیر را انتخاب نمایید:

ارزیابی و توصیه