آری

پروفایل اسم
آری
کردی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
کردی
معادل ابجد:
۲۱۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 1 1 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آری» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آری» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

آریایی

  • نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است
  • نام یکی از طوایف چادر نشین مازندران
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آری برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آری نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آری هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آری بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آری برابر است.

ارزیابی و توصیه