آلن

پروفایل اسم
آلن
فرنگی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فرنگی
معادل ابجد:
۸۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 59 54 5
مورد تایید ثبت‌احوال
43 32 11

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آلن» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آلن» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

بشاش، امیدوار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آلن نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلن برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آلن نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آلن هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آلن بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آلن برابر است.