آهین

پروفایل اسم
آهین
گیلکی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
گیلکی
معادل ابجد:
۶۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 5 5 0
مورد تایید ثبت‌احوال
5 4 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «آهین» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «آهین» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام نوعی پرنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آهین برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم آهین نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم آهین هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم آهین بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم آهین برابر است.