افرا

پروفایل اسم
افرا
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۸۲
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 69 64 5
مورد تایید ثبت‌احوال
44 38 6

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «افرا» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «افرا» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نام نوعی درخت

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم افرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم افرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم افرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم افرا برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم افرا نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم افرا هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم افرا بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم افرا برابر است.

ارزیابی و توصیه