الیسا

در نوشتار فارسی نام «الیسا» دارای تعاریف گوناگونی است. جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی یکی از تعاریف زیر را انتخاب نمایید: