بهراد

پروفایل اسم
به‍‍راد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۱۲
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 202 193 9
مورد تایید ثبت‌احوال
151 142 9

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «بهراد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «بهراد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

جوانمرد و خوب، بهترین رادمرد

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بهراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بهراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهراد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم بهراد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم بهراد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم بهراد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم بهراد برابر است.

ارزیابی و توصیه