رسام

پروفایل اسم
رسام
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۳۰۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 35 33 2
مورد تایید ثبت‌احوال
26 24 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «رسام» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «رسام» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

رسم کننده، نقاش

  • به روایتی نام پیکر نگار بهرام گور.
  • به روایتی نام آهنگری که معاصر اسکندر بود و آینه ای ساخت که زبانزد همه شد.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رسام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رسام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رسام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رسام برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم رسام نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم رسام هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم رسام بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم رسام برابر است.