سبحان

پروفایل اسم
سبحان
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۲۱
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
3.5 / 5 104 66 38
مورد تایید ثبت‌احوال
56 48 8

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «سبحان» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «سبحان» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

پاکیزه، منزه، از نام های پروردگار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سبحان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سبحان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سبحان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سبحان برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم سبحان نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم سبحان هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم سبحان بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم سبحان برابر است.

ارزیابی و توصیه