شامیر

پروفایل اسم
شامیر
فارسیعربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی، عربی
معادل ابجد:
۵۵۱
اسم ریشه:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4 / 5 4 3 1
مورد تایید ثبت‌احوال
3 3 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شامیر» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شامیر» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

فرمانروای فرمانروایان، شاهمیر

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شامیر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شامیر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شامیر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شامیر برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شامیر نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شامیر هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شامیر بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شامیر برابر است.