دانشنامه فرزند

معنی اسم شیدسب - فرهنگ نام

شیدسب

پروفایل اسم
شیدسب
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۷۶
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
0 / 5 0 0 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «شیدسب» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «شیدسب» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

دارنده اسب درخشان چون خورشید

  • نام پسر گشتاسب که در جنگ با تورانیان کشته شد.
  • نام وزیر طهمورث.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شیدسب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیدسب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیدسب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیدسب برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم شیدسب نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم شیدسب هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم شیدسب بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم شیدسب برابر است.

در حال بارگذاری ...