صادقه

پروفایل اسم
صادق‍‍ه
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۰۰
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
0 / 5 0 0 0
مورد تایید ثبت‌احوال
0 0 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «صادقه» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «صادقه» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

راست گو، راست و درست، آشکار

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صادقه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صادقه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صادقه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صادقه برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم صادقه نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم صادقه هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم صادقه بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم صادقه برابر است.

ارزیابی و توصیه