فرگل

پروفایل اسم
فرگل
فارسی
جنسیت:
مونث
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۳۰
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 28 28 0
مورد تایید ثبت‌احوال
15 12 3

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فرگل» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فرگل» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

خوشایند، زیبنده

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرگل نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرگل هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرگل بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرگل برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فرگل نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فرگل هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فرگل بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فرگل برابر است.