فریدون

پروفایل اسم
فریدون
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۳۵۰
مشتقات:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 8 8 0
مورد تایید ثبت‌احوال
6 5 1

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «فریدون» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «فریدون» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

مظهر قدرت و پیروزی در ادبیات فارسی، نام عقل فلک هشتم در ایران باستان

  • نام یکی از شاهان پیشدادی که بر ضحاک دست یافت و داستان او در «شاهنامه» مشهور است.
  • فریدون مشیری، شاعر معاصر.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریدون نزدیک می‌باشند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریدون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریدون برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم فریدون نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم فریدون هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم فریدون بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم فریدون برابر است.