مسعود

پروفایل اسم
مسعود
عربی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۱۸۰
اسم مونث:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.7 / 5 77 72 5
مورد تایید ثبت‌احوال
56 52 4

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مسعود» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مسعود» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

نیک بخت، خجسته

  • مسعود غزنوی، پسر سلطان محمود غزنوی.
  • مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ قرن پنجم و ششم ه.ق.
  • مسعود میرزا ظل السلطان، پسر ناصرالدین شاه.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مسعود نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مسعود هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مسعود بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مسعود برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مسعود نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مسعود هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مسعود بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مسعود برابر است.