مهرداد

پروفایل اسم
مهرداد
فارسی
جنسیت:
مذکر
ریشه:
فارسی
معادل ابجد:
۲۵۴
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.8 / 5 176 169 7
مورد تایید ثبت‌احوال
137 132 5

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «مهرداد» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «مهرداد» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

داده مهر، بخشنده خورشید، پیرو قانون محبت، عدالت روشنایی

  • نام چند تن از پادشاهان اشکانی.
  • نام یکی از پسران خسروپرویز.
طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرداد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرداد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرداد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرداد برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم مهرداد نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم مهرداد هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم مهرداد بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم مهرداد برابر است.

ارزیابی و توصیه