نوال

پروفایل اسم
نوال
خوزستانی
جنسیت:
مونث
ریشه:
خوزستانی
معادل ابجد:
۸۷
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
4.9 / 5 35 34 1
مورد تایید ثبت‌احوال
26 24 2

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «نوال» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «نوال» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

هدیه، عطا، بخشش

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نوال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نوال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نوال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نوال برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم نوال نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم نوال هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم نوال بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم نوال برابر است.