هاجره

پروفایل اسم
هاجره
عربی
جنسیت:
مونث
ریشه:
عربی
معادل ابجد:
۲۱۴
اسم مذکر:
بازخورد مردمی
میزان محبوبیت
5 / 5 6 6 0
مورد تایید ثبت‌احوال
6 6 0

توصیف سایر کاربران:

  • آیا اسم «هاجره» را می‌پسندید؟
  • آیا شما و یا اطرافیان شما توانسته‌اند اسم «هاجره» را در شناسنامه فرزند خود ثبت نمایند؟
متاسفانه خطایی در ثبت اطلاعات شما پیش آمده است.
معنا و مفهوم

لایق، برتر

طریقه نوشتار
پیرامون وب
پیشنهاد سایر اسامی

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هاجره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هاجره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هاجره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هاجره برابر است.

اسامی مرتبط:

نام‌های زیر از لحاظ معنا، مفهوم و یا مصداق به اسم هاجره نزدیک می‌باشند.

شباهت در آوا:

نام‌های زیر با اسم هاجره هم‌آوا بوده و دارای تلفظی مشابه هستند.

شباهت در نوشتار:

نام‌های زیر متشکل از حروف تشکیل دهنده اسم هاجره بوده و از لحاظ نوشتاری به یکدیگر شبیه می‌باشند.

اسامی هم ابجد:

معادل ابجد در نام‌های زیر با معادل ابجد اسم هاجره برابر است.