فهرست مطالب پیرامون : پرزهای کوریونی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه پرزهای کوریونی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

آزمایش ژنتیک

نمونه برداری از پرزهای کوریونی و آمنیوسنتز در دوقلوها یا بیشتر کمی پیچیده تر است. دو مشکل اصلی، اطمینان از نمونه برداری از هر جنین به طور جداگانه و آلوده نشدن بافت برداشته شده از جنین ها با یکدیگر است. در مورد دوقلوهای یکسان این موضوع حیاتی نیست، زیرا جنین ها آرایش ژنتیکی یکسانی دارند. در صورت یافتن ناهنجاری یا عدم ناهنجاری ژنتیکی در یکی از جنین ها برای دیگری نیز تقریبا همیشه مصداق دارد، ولی برای دوقلوهای غیر یکسان آزمایش هر یک از آن ها به طور جداگانه ضروری است.

سونوگرافی

اگر نتیجه آزمایش غربالگری شما مثبت باشد ممکن است به شما آزمایش تشخیصی پیشنهاد شود که به طور قطع نشان می دهد فرزند شما یک معلولیت خاص دارد یا خیر. همه آزمایش های تشخیصی به جز سونوگرافی مستلزم برداشتن نمونه از داخل رحم است، در نتیجه این آزمایش ها احتمال سقط جنین را افزایش می دهند.

نمونه برداری از پرزهای کوریونی

پرزهای کوریونی زایده های نازک و جوانه مانند از بافت است که جفت را تشکیل می دهد. از آنجا که سلول های آن از تخم بارور به وجود آمده است، همان کروموزوم ها و ساختار ژنتیکی سلول های تشکیل دهنده جنین را دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط